Domy dla seniora

Syrena Dom Spokojnej Starości

Dom Spokojnej Starości Syrena znajduje się na warszawskiej Woli przy ulicy Syreny 26 i zajmuje sześciopiętrowy budynek, który posiada wszelkie udoskonalania mające służyć łatwemu poruszaniu się osób starszych i niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z dwóch podjazdów oraz z dwóch wind. Zadbano również o specjalne dostosowanie łazienek tak aby osoby z ograniczeniem ruchowym mogły swobodnie z nich korzystać. Pensjonariusze mają do dyspozycji zlokalizowane na każdym piętrze sale dziennego pobytu gdzie mogą wspólnie spędzać czas. Mogą także korzystać z kuchni i pralni oraz wspaniałego dużego ogródka rekreacyjnego, który jest obok domu. Ogródek jest dostępny przez cały rok znajdują się tam altanki i ławki z których mogą korzystać.

Warunki umieszczenia osoby w Domu Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej zajmuje się całodobową opieką nad osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi, którzy sami nie mogą o siebie zadbać. Aby starać się o umieszczenie w Domu Pomocy konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do właściwego ośrodka pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się o skierowanie. Decyzja wskazująca na wybrany Dom Opieki stanowi podstawę do zamieszkania tam osoby wymagającej opieki całodobowej. Taką decyzję o wydaniu skierowania do konkretnego Domu Opieki wydaje organ prowadzący Dom Opieki Społecznej w Warszawie jest to Centrum Pomocy Rodzinie. Decyzje są poprzedzane odpowiednim postępowaniem administracyjnym oraz dokumentacją zebraną przez właściwy dla zamieszkania ośrodek Pomocy Społecznej.

Osoba starająca się o skierowanie do Domu Opieki musi zgromadzić wiele niezbędnych dokumentów. Musi się również liczyć z przeprowadzeniem wywiadu zarówno rodzinnego jak środowiskowego. Następnie musi posiadać:

  • opinię z ośrodka pomocy społecznej o stopniu niepełnosprawności
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • decyzje o przyznaniu zasiłku stałego lub organu rentowo-emerytalnego ustalającego wysokość renty
  • wyrażenie zgody na pobieranie odpłatności za pobyt w Domu Opieki
  • zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
  • wywiad rodzinny i środowiskowy ustalający osoby zobowiązane do częściowego udziału w opłatach lub opłacanie całości kosztów

Osobą, która wszczyna daną procedurę mającą doprowadzić do umieszczenia konkretnej osoby w Domu Opieki jest pracownik socjalny opieki społecznej robi to na wniosek osoby, która się o to ubiega lub jej opiekuna prawnego. Wszystkie zgromadzone w ten sposób dokumenty są przesyłane do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie do rozpatrzenia i wydania odpowiedniej decyzji. Całość postępowania administracyjnego polega na zgromadzeniu potrzebnych dokumentów i przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego i środowiskowego. Wywiad jest przeprowadzany po 14 dniach od daty wpłynięcia informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub w przypadku zmiany w sytuacji majątkowej lub życiowej danej osoby lub rodziny, która korzysta ze świadczeń. Jeżeli zaistnieje sytuacja o konieczności bezzwłocznego przyznania świadczenia wywiad jest przeprowadzany po upływie nie dłuższym jak dwa dni od daty otrzymania informacji o konieczności szybkiej pomocy. Zebrana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dokumentacja jest rejestrowana w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie do którego należy decyzja o przyznaniu skierowania lub jego odmowie. Strona wnosząca wniosek ma prawo odwołać od wydanej nie na korzyść decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przed upływem 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi. Odwołanie jest wnoszone za pośrednictwem Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zasady odpłatności

Pobyt w Domu Opieki jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, a decyzję o opłatach podejmuje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Mieszkaniec Domu Opieki pokrywa nie więcej jak 70 procent całości kosztów swojego utrzymania reszta jest pokrywana przez Gminę znajdującą się w miejscu zamieszkania podopiecznego lub małżonków. Osoba decydująca się na pobyt Domu Pomocy Społecznej jest zobowiązana do pokrywania kosztów z tym związanych, a w tym celu zobowiązana jest do wykorzystania wszystkich zasobów własnych na przykład własnościowego mieszkania lub innych zasobów finansowych, które są w jej posiadaniu.

Członkowie rodziny zobowiązane do ponoszenia kosztów pobytu podopiecznego mają możliwość starania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat za krewnego przebywającego w Domu Opieki. Z krewnymi osób przebywających w Domu Opieki jest prowadzone postępowanie administracyjne. Wykonuje je pracownik socjalny opieki społecznej. Wszystkie wnioski są rozpatrywane indywidualnie przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie i to ono podejmuje ostateczne decyzje.Wróć do strony głównej...